EL NOU IMPOST DE PLUSVÀLUA MUNICIPAL

EL NOU IMPOST DE PLUSVÀLUA MUNICIPAL
EL NOU IMPOST DE PLUSVÀLUA MUNICIPAL

L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a Plusvàlua municipal, és un impost que grava el guany obtingut en la transmissió d'un immoble conseqüència de la revaloració del sòl públic.

A l'octubre del 2021, el Tribunal Constitucional va considerar inconstitucional i nul el sistema per calcular la base imposable de l'esmentada Plusvàlua Municipal, impedint-ne a la pràctica el cobrament i creant una situació de desconcert. Per això, i davant de la pressió dels municipis espanyols, el Govern estatal es va afanyar a crear un nou sistema de càlcul de l'impost.

La nova fórmula dissenyada pel Ministeri d'Hisenda pretén reflectir l'evolució del mercat immobiliari oferint dues opcions per calcular-la: i) utilitzar el valor cadastral del terreny en el moment del traspàs, amb l'aplicació de nous coeficients que s'actualitzaran de forma anual, o ii) emprar com a base imposable la plusvàlua real que s'obté, és a dir, la diferència entre el valor de compra i el de venda de l'habitatge. A aquest resultat se li aplicarà el tipus que fixi cada municipi i que mai no podrà superar el 30%.

D'aquesta manera, els contribuents tindran la possibilitat d'escollir la fórmula que els sigui més avantatjosa i que, en la majoria dels casos, serà la segona. Una altra novetat important és que no es gravaran aquelles operacions que suposin una pèrdua per al contribuent, cosa que no es preveia a la fórmula de càlcul anterior.

Finalment, cal destacar també que la decisió del Tribunal Constitucional determina la impossibilitat de reclamar l'impost en aquells casos de resolució administrativa ferma, llevat que s'hagués recorregut abans de la sentència de data 26 d'octubre.